Tốc độ tư duy – Bill Gates dành cho những người trong thế giới điều khiển kinh doanh. Có rất nhiều phần trong sách dành cho các nhà quản lý kinh doanh đang suy nghĩ về việc thay đổi công ty cho phù hợp với xu thế và thời đại mới. Cũng có nhiều phần trong sách dành cho nhân viên trong các doanh nghiệp, những người muốn có sáng kiến đóng góp để đưa công ty hoạt động hiệu quả hơn.

Download để biết thêm chi tiết