LUYỆN MẮT CÙNG ELITE SYMBOL NHÉ!

Cùng Elite Symbol kiểm tra xem khả năng quan sát của bạn đến đâu nhé:

Câu 1: Đố bạn tìm được 3 sự khác nhau của 2 hình ảnh dưới đây:

 

Câu 2:   Bạn có thể tìm 2 điểm khác nhau bức hình dưới đây không?

Câu 3: Bạn có thể tìm được sự khác nhau giữa 2 chú lạc đà này không?

Câu 4: Có vẻ càng ngày càng khó rồi đó, có 3 sự khác nhau trong bức hình này. Bạn thấy chưa ta?

Câu 5: Đố bạn tìm được 3 sự khác nhau giữa 2 bức hình sau:

Câu 6: Có 3 điểm khác nhau giữa 2 bức hình dưới đây, đố bạn là chỗ nào?

Câu 7:  Bạn có thể tìm được 3 điểm khác nhau giữa 2 bức hình sau:

CÙNG ELITE SYMBOL KIỂM TRA ĐÁP ÁN NÀO:

Câu 1: 

Câu 2:

Câu 3: 

Câu 4:

Câu 5: 

Câu 6: 

Câu 7:

Sưu tầm